교과서목록:아르메니아

CefiaWiki
이동: 둘러보기, 검색
등록번호 청구기호 서명/저자 출판사항 수집년도 분석년도
1 92005571 IK 792.69 Ma10a 2012 3 Մայրեի 3 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան Yerevan :Manmar,2012 2013 2013
2 92005572 IK 792.69 Ma10a 2012 4 Մայրեի 4 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան Yerevan :Manmar,2012 2013 2013
3 92005573 IK 980 Ar20g 2007 7 Աշխարհագրություն 7 :Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք /by Ռուդիկ Մարգարյանը, Սուրեն Օհանյան Yerevan :Arevik,2007 2013 2013
4 92005574 IK 909 Za30w 2010 11 Համաշխարհային պատմություն 11 :Ընդհանուր ն բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի դասագիրք /by Ռուբեն Սաֆրաստյան, Վալերի Ղլեչյան, Վահրամ Պետրոսյան, Արամ Նազարյան Yerevan :Zangak97,2010 2013 2013
5 92005575 IK 909 Za30w 2011 12 Համաշխարհային պատմություն 12 :Ընդհանուր եւ բնագիտական հոսքերի համար /by Արամ Նազարյան, Վահրամ Պետրոսյան, Ռուբեն Սաֆրաստյան Yerevan :Zangak97,2011 2013 2013
6 92005576 IK 980 AG20g 2007 6 Աշխարհագրություն 6 :Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք /by Հովսեփյան Արմեն Գրիգորյան Արսեն Մանասյանի Մաքսիմ Yerevan :Astghik Gratun,2007 2013 2013
7 92005577 IK 980 Mc20g 2008 8 Աշխարհագրություն 8, Հասարակական աշխարհագրություն: Տարածաշրջաններ և պետություններ :8-րդ դասարանի դասագիրք /by Ա. Ավագյան, Մ. Թորոսյան, Ա. Հովսեփյան, Մ. Մանասյան, Յու. Մուրադյան, Խ. Սարգսյան, Լ. Վալեսյան Yerevan :Macmillan Armenia,2008 2013 2013