"교과서목록:아르메니아"의 두 판 사이의 차이

CefiaWiki
이동: 둘러보기, 검색
(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align:center; background:white;" |- !style="background-color:#F8E0EC;" | !! style="background-color:#F8E0EC;" | '''등록번호''' !! style="backgrou...)
 
 
3번째 줄: 3번째 줄:
 
!style="background-color:#F8E0EC;" |  !! style="background-color:#F8E0EC;" | '''등록번호''' !! style="background-color:#F8E0EC;" | '''청구기호''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''서명/저자''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''출판사항''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''수집년도''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''분석년도'''
 
!style="background-color:#F8E0EC;" |  !! style="background-color:#F8E0EC;" | '''등록번호''' !! style="background-color:#F8E0EC;" | '''청구기호''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''서명/저자''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''출판사항''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''수집년도''' !! style="background-color:#F8E0EC;" |'''분석년도'''
 
|-
 
|-
|1 || 92005571 || IK 792.69 Ma10a 2012 3 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543493  Մայրեի 3 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան] || Yerevan :Manmar,2012 || 2013 || 2013
+
|1 || 92005571 || IK 792.69 Ma10a 2012 3 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543493  Մայրեի 3 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան] || Yerevan :Manmar,2012 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|2 || 92005572 || IK 792.69 Ma10a 2012 4 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543496  Մայրեի 4 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան] || Yerevan :Manmar,2012 || 2013 || 2013
+
|2 || 92005572 || IK 792.69 Ma10a 2012 4 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543496  Մայրեի 4 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան] || Yerevan :Manmar,2012 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|3 || 92005573 || IK 980 Ar20g 2007 7 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543509  Աշխարհագրություն 7 :Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք /by Ռուդիկ Մարգարյանը, Սուրեն Օհանյան] || Yerevan :Arevik,2007 || 2013 || 2013
+
|3 || 92005573 || IK 980 Ar20g 2007 7 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543509  Աշխարհագրություն 7 :Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք /by Ռուդիկ Մարգարյանը, Սուրեն Օհանյան] || Yerevan :Arevik,2007 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|4 || 92005574 || IK 909 Za30w 2010 11 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543519  Համաշխարհային պատմություն 11 :Ընդհանուր ն բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի դասագիրք /by Ռուբեն Սաֆրաստյան, Վալերի Ղլեչյան, Վահրամ Պետրոսյան, Արամ Նազարյան] || Yerevan :Zangak97,2010 || 2013 || 2013
+
|4 || 92005574 || IK 909 Za30w 2010 11 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543519  Համաշխարհային պատմություն 11 :Ընդհանուր ն բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի դասագիրք /by Ռուբեն Սաֆրաստյան, Վալերի Ղլեչյան, Վահրամ Պետրոսյան, Արամ Նազարյան] || Yerevan :Zangak97,2010 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|5 || 92005575 || IK 909 Za30w 2011 12 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543527  Համաշխարհային պատմություն 12 :Ընդհանուր եւ բնագիտական հոսքերի համար /by Արամ Նազարյան, Վահրամ Պետրոսյան, Ռուբեն Սաֆրաստյան] || Yerevan :Zangak97,2011 || 2013 || 2013
+
|5 || 92005575 || IK 909 Za30w 2011 12 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543527  Համաշխարհային պատմություն 12 :Ընդհանուր եւ բնագիտական հոսքերի համար /by Արամ Նազարյան, Վահրամ Պետրոսյան, Ռուբեն Սաֆրաստյան] || Yerevan :Zangak97,2011 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|6 || 92005576 || IK 980 AG20g 2007 6 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543528  Աշխարհագրություն 6 :Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք /by Հովսեփյան Արմեն Գրիգորյան Արսեն Մանասյանի Մաքսիմ] || Yerevan :Astghik Gratun,2007 || 2013 || 2013
+
|6 || 92005576 || IK 980 AG20g 2007 6 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543528  Աշխարհագրություն 6 :Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք /by Հովսեփյան Արմեն Գրիգորյան Արսեն Մանասյանի Մաքսիմ] || Yerevan :Astghik Gratun,2007 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
|7 || 92005577 || IK 980 Mc20g 2008 8 || [http://lib.aks.ac.kr/DLiWeb20/components/searchir/detail/detail.aspx?cid=543531  Աշխարհագրություն 8, Հասարակական աշխարհագրություն: Տարածաշրջաններ և պետություններ :8-րդ դասարանի դասագիրք /by Ա. Ավագյան, Մ. Թորոսյան, Ա. Հովսեփյան, Մ. Մանասյան, Յու. Մուրադյան, Խ. Սարգսյան, Լ. Վալեսյան] || Yerevan :Macmillan Armenia,2008 || 2013 || 2013
+
|7 || 92005577 || IK 980 Mc20g 2008 8 || [http://lib.aks.ac.kr/search/DetailView.ax?sid=1&cid=543531  Աշխարհագրություն 8, Հասարակական աշխարհագրություն: Տարածաշրջաններ և պետություններ :8-րդ դասարանի դասագիրք /by Ա. Ավագյան, Մ. Թորոսյան, Ա. Հովսեփյան, Մ. Մանասյան, Յու. Մուրադյան, Խ. Սարգսյան, Լ. Վալեսյան] || Yerevan :Macmillan Armenia,2008 || 2013 || 2013
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

2016년 12월 16일 (금) 17:26 기준 최신판

등록번호 청구기호 서명/저자 출판사항 수집년도 분석년도
1 92005571 IK 792.69 Ma10a 2012 3 Մայրեի 3 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան Yerevan :Manmar,2012 2013 2013
2 92005572 IK 792.69 Ma10a 2012 4 Մայրեի 4 :դասագիրք երորրդ դասարանի համար /by Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա Ջիլավյան, Հրանտ Վարդանյան, Արտաշես Թադեվոսյան, Խորէն Հակոբեան Yerevan :Manmar,2012 2013 2013
3 92005573 IK 980 Ar20g 2007 7 Աշխարհագրություն 7 :Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք /by Ռուդիկ Մարգարյանը, Սուրեն Օհանյան Yerevan :Arevik,2007 2013 2013
4 92005574 IK 909 Za30w 2010 11 Համաշխարհային պատմություն 11 :Ընդհանուր ն բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի դասագիրք /by Ռուբեն Սաֆրաստյան, Վալերի Ղլեչյան, Վահրամ Պետրոսյան, Արամ Նազարյան Yerevan :Zangak97,2010 2013 2013
5 92005575 IK 909 Za30w 2011 12 Համաշխարհային պատմություն 12 :Ընդհանուր եւ բնագիտական հոսքերի համար /by Արամ Նազարյան, Վահրամ Պետրոսյան, Ռուբեն Սաֆրաստյան Yerevan :Zangak97,2011 2013 2013
6 92005576 IK 980 AG20g 2007 6 Աշխարհագրություն 6 :Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք /by Հովսեփյան Արմեն Գրիգորյան Արսեն Մանասյանի Մաքսիմ Yerevan :Astghik Gratun,2007 2013 2013
7 92005577 IK 980 Mc20g 2008 8 Աշխարհագրություն 8, Հասարակական աշխարհագրություն: Տարածաշրջաններ և պետություններ :8-րդ դասարանի դասագիրք /by Ա. Ավագյան, Մ. Թորոսյան, Ա. Հովսեփյան, Մ. Մանասյան, Յու. Մուրադյան, Խ. Սարգսյան, Լ. Վալեսյան Yerevan :Macmillan Armenia,2008 2013 2013